Πρόταση για εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων

Προτάσεις για την προώθηση της διά βίου μάθησης, που σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός εθνικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων θα συμβάλουν στη μεγαλύτερη κινητικότητα των εργαζομένων τόσο στο εσωτερικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διατυπώνονται από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ.
Ειδικότερα, προτείνεται να συνδεθεί η διά βίου μάθηση δομικά με τη διαμόρφωση και τη δημιουργία ενός έγκριτου και κοινά αποδεκτού Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (NQF) στη βάση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, το οποίο με τη σειρά του να συναρτάται αρμονικά με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) με στόχο τη διευκόλυνση της μετακίνησης και την αναγνώρισης των προσόντων των εργαζομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προτείνει η ΓΣΕΕ

Γενικές αρχές
Για την ορθή, αποτελεσματική και δίκαιη εφαρμογή και λειτουργία ενός εθνικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, όπως αναφέρεται, απαιτείται να τηρούνται ορισμένες γενικές αρχές ως εξής:
1. Η δημιουργία ενός Ενιαίου Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων, με δημόσιο χαρακτήρα, για την πιστοποίηση των προσόντων ανεξάρτητα του τρόπου με τον οποίο αποκτώνται, σε σύνδεση με τις ανάγκες των ατόμων και τους στόχους της εκπαίδευσης καθώς και με τα δεδομένα των αγορών εργασίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα. Η πολιτεία -προτείνεται- να αναλάβει την ευθύνη μιας συντεταγμένης παρέμβασης, ώστε να ορίσει το πλαίσιο των κανόνων εντός του οποίου θα κινούνται οι διάφοροι φορείς που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή του συστήματος.
2. Η αρμοδιότητα και η ευθύνη συντονισμού, υλοποίησης και εφαρμογής του συστήματος θεωρείται ότι πρέπει να βρίσκεται σε δημόσιο φορέα εθνικής εμβέλειας υπό το υπουργείο Παιδείας, στον οποίο χρειάζεται να εκπροσωπούνται επαρκώς όλοι οι ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί, επαγγελματικοί, επιστημονικοί και συνδικαλιστικοί φορείς.
3. Να διαφυλάσσονται και να διασφαλίζονται οι αρχές της αυτονομίας, της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας.
4. Να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος να αναπτυχθεί μια νέα κερδοσκοπική αγορά που θα προκαλέσει (α) αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης για υποβαθμισμένη («φροντιστηριακού» τύπου) κατάρτιση και πιστοποίηση και (β) «πληθωρισμό» πιστοποιητικών και επακόλουθη απαξίωση του χρηστικού και ουσιαστικού τους ρόλου στην ελληνική κοινωνία, όπως αναφέρεται.
5. Ο επικείμενος οργανισμός πιστοποίησης προσόντων είναι αναγκαίο να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ευθύνη ενός δημόσιου θεσμικού, ευέλικτου και λειτουργικού οργανισμού που θα πιστοποιεί γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ατόμων.
6. Το ζήτημα της ποιότητας να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος διά βίου μάθησης, του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και όλων των επιμέρους υποσυστημάτων τους. Για το λόγο αυτό απαιτείται να ενισχυθεί θεσμικά μέσα από τον καθορισμό μιας ενιαίας εθνικής πολιτικής για την αξιολόγηση και τη διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση συνολικά, όπως επισημαίνεται από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.
Η μελέτη
Σε μελέτη, που επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, σημειώνεται ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η προώθηση της διά βίου μάθησης ως αναφαίρετου κοινωνικού δικαιώματος και όχι ως προϊόν εξαναγκασμού, με άμεση στόχευση στην καταπολέμηση των εμποδίων και στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της συμμετοχής των εργαζομένων. Με τη μορφή αυτή ο θεσμός της διά βίου μάθησης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο αντιμετώπισης του εκπαιδευτικού και κοινωνικού αποκλεισμού.
Στο παραπάνω πλαίσιο σημαντικά διακυβεύματα ενός εθνικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων αποτελούν, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας, η διευκόλυνση της κοινωνικής κινητικότητας των εργαζομένων και ιδιαιτέρως των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, καθώς και η διασύνδεσή του με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: