Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 16 Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑ 1ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2015.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο Εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή σύμβασης με το ίδρυμα υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΕΛΑ» για την ανέγερση νηπιαγωγείου στον οικισμό «Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο Προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου και έκτακτου προσωπικού.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα Απρίλιο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν.3584/2005.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα Μάιο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν.3584/2005.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Επί αιτήματος ΑΦΟΙ ΤΑΓΑΡΗ ΟΕ για επιστροφή ποσού 300 € ως αχρεωστήτος καταβληθέντος. (Μη πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης στο ΕΙΝ).
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Επί αιτήματος Κατσιγιάννη Δονάτου για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτος καταβληθέντος.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Διευκόλυνση οφειλετών του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 170 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Καταγγελία μίσθωσης του υπ’ αριθμ. 3, κατά σειρά μετά το Κεντρικό Εστιατόριο, αναψυκτήριο στο Δρέπανο του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Καταγγελία μίσθωσης του υπ’ αριθμ. 4, κατά σειρά μετά το Κεντρικό Εστιατόριο, αναψυκτήριο στο Δρέπανο του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Καταγγελία μίσθωσης καταστήματος Δημοτικού καταστήματος στην θέση Ασπροβούνι (Τσιπουρίκι) του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Καταγγελία μίσθωσης καταστήματος Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πέρδικα του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: “Βελτίωση κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και παρόδων αυτής στην ΠΕ 1”.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της Ψηφιακής Σύγκλισης με τίτλο «Απεικόνιση Χωροταξικών και Πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Ηγουμενίτσας» και δημόσια δαπάνη 50.000,00€, στα πλαίσια του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007 -2013 στον άξονα Προτεραιότητας «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Υποβολή στην Επιτροπή του άρθρου 4 παρ.2β του Ν.3345/2005 της πρότασης «Network of Cities against Poverty” (ακρωνύμιο: “N.C.P.” ) στα πλαίσια του προγράμματος “Europe for Citizens”.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Υποβολή στην Επιτροπή του άρθρου 4 παρ.2β του Ν.3345/2005 για έγκριση συμμετοχής ως εταίρος στην πρόταση “Network of NGO’s and local Authorities against social racism” (ακρωνύμιο: “N.S.R.” ) στα πλαίσια του προγράμματος “Europe for Citizens” (Επικεφαλής εταίρος: Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Υποβολή στην Επιτροπή του άρθρου 4 παρ.2β του Ν.3345/2005 για έγκριση συμμετοχής ως εταίρος στην πρόταση «European unity through Solidarity» στα πλαίσια του προγράμματος “Europe for Citizens” (Επικεφαλής εταίρος: Instytut Badań Ekonomiczno-Społecznych, Gdansk Πολωνίας).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Υποβολή στην Επιτροπή του άρθρου 4 παρ.2β του Ν.3345/2005 για έγκριση συμμετοχής ως εταίρος στην πρόταση «The European Ideas Seedbank» στα πλαίσια του προγράμματος “Europe for Citizens” (Επικεφαλής εταίρος: Instytut Badań Ekonomiczno-Społecznych, Gdansk Πολωνίας).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο Υποβολή στην Επιτροπή του άρθρου 4 παρ.2β του Ν.3345/2005 για έγκριση συμμετοχής ως εταίρος στην πρόταση «Where am I from? Europe is my home!» στα πλαίσια του προγράμματος “Europe for Citizens” (Επικεφαλής εταίρος: Instytut Badań Ekonomiczno-Społecznych, Gdansk Πολωνίας).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο Υποβολή στην Επιτροπή του άρθρου 4 παρ.2β του Ν.3345/2005 για έγκριση συμμετοχής ως εταίρος στην πρόταση «TellEurope» στα πλαίσια του προγράμματος “Europe for Citizens” (Επικεφαλής εταίρος: Fifty-Fifty - Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας και Συνοχής).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο Υποβολή στην Επιτροπή του άρθρου 4 παρ.2β του Ν.3345/2005 για έγκριση συμμετοχής ως εταίρος στην πρόταση “RYSIE (Rural Youth Social Inclusion by Employment)” στα πλαίσια του προγράμματος “Europe for Citizens” (Επικεφαλής εταίρος: Comune di Capizzi, Italia).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση της με αριθμ. 6/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας» περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 25ο Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ από εκπρόσωπο των εργαζομένων.
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος και
Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΥΑΗ.

ΘΕΜΑ 26ο Έγκριση επί μέρους δαπανών των αποκριάτικων εκδηλώσεων.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου και ψήφιση πίστωσης.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο Εκλογή δυο εκπροσώπων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν.3584/2007, υποθέσεων ως πειθαρχικό όργανο.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: