Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες
) την 3η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή , και ώρα
18: 00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


Αποδοχή επιχορηγήσεων και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
-Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

2.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014
-Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

3.
Τροποποίηση της αριθμ. 25/2014απόφασης Δ.Σ και αντικατάσταση αιρετών
μελών στην Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2014.
-Εισηγητής :Δήμαρχος κ.Σπυρίδων Παππάς

4.
Ορισμός αιρετών μελών στην Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μεγαλύτερης από 5. 869,41 ευρώ για το έτος 2014.
-Εισηγητής :Δήμαρχος κ.Σπυρίδων Παππάς

5.
Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών
(άρθρο 32 Ν.1080/80).
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

6.
Ορισμός Εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στο Δ.Στης Αστικής Εταιρείας του Κέντρου Πρόληψης <<ΑΡΙΑΔΝΗ>>.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Σπυρίδων Παππάς

7.Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

8.
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

9.
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

10.
Τροποποίηση της υπ ́αριθμ. 63/2013Δ.Σ και Ορισμός δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/06 για την εκτίμηση της αξίας των εκτάσεων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν, να αγοραστούν να ανταλλαγούν ή να εκμισθωθούν για το έτος 2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

11.
Ορισμός Προέδρου και Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό τοπικό όργανο Πολιτικής Προστασίας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

12.
Τροποποίηση της αριθμ. 29/2014 απόφασης Δ.Σ και αντικατάσταση αιρετών
μελών για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου & Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου
Επιθεώρησης θεάτρων Κινηματογράφων Δήμου Φιλιατών έτους 2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

13.
Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για θαλάσσια μέσα
αναψυχής.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

14.
Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για πολυσύχναστες
παραλίες.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

15.
Τροποποίηση της αριθμ. 16/2014 απόφασης ΔΣ και αντικατάσταση αιρετών
μελών στην επιτροπή για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Εισηγητής: Α/ δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

16.
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για την Εκτελεστική
Επιτροπή όταν επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 ως
Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο.
-
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

17.
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

18.
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλιατών (ΝΕΚΕΔΗΦ)
.-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

19.
Τροποποίηση της αριθμ. 22/2014 απόφασης ΔΣ και αντικατάσταση αιρετών
μελών στην Επιτροπή Παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας του για το έτος 2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

20.
Τροποποίηση της αριθμ. 23/2014 απόφασης ΔΣ και αντικατάσταση αιρετών
μελών στην Επιτροπή Παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

21.
Τροποποίηση της αριθμ. 24/2014απόφασης ΔΣ και αντικατάσταση αιρετών
μελών στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών και Επισκευών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2014.
-Εισηγητή: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

22.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 28
ηςΟκτωβρίου1940
.- Εισηγητής : Εντ/μενος Δ.Σ. κ. Μπέλλος Παύλος

23.
Αποδοχή της υπ ́αριθμ. 20424/22-08-2014Απόφασης Ένταξης και των ΕιδικώνΌρων της για το έργο «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ Πλατάνου & Τ.Κ Αγίου Νικολάου Δήμου Φιλιατών, και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής όρων που τη συνοδεύει.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

24.
Έγκριση της με αριθμ. 5/2014 μελέτης και λήψη απόφασης για τη διενέργεια
πρόχειρου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών Μαγειρείου Μαθητικής
Εστίας Δήμου Φιλιατών»
-Εισηγητής :Α/ δήμαρχος κ. Παπππά Ουρανία

25.
Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την μη δημοπράτηση σε αυτή τη φάση του προς κατασκευή Σ.Μ.Α Φιλιατών.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

26.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή τεχνικού στον κάμπο Βρυσέλλας, ρέμα Χωνί»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

27.
Έγκριση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου ιδιοκτησίας κ. Πάντου
Σταύρου στην τ.κ. Κοκκινιάς Δήμου Φιλιατών
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

28.
Έγκριση της αριθμ. Ε4/2009 έκθεσης αυτοψίας επικινδύνου δένδρου στην Δ.Κ.Φιλιατών
- Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

29.
Υπαγωγή στον Ν.4178/2013 «Περί ρύθμισης αυθαιρέτων» του Εθνικού Σταδίου Φιλιατών.
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

30.
Ορισμός νέου μέλους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου
«Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φιλιατών»
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

31.
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηγουμενίτσας και ΔήμουΦιλιατών για « Διοικητική και τεχνική υποστήριξη σε θέματα Τεχνικής
Υπηρεσίας- διάθεση τεχνικού προσωπικού»
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Έξαρχος ΣπυρίδωνΔεν υπάρχουν σχόλια: