Ημερίδα για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Από την ΠΕΔ Ηπείρου
Η άμεση εφαρμογή του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», προκαλεί σημαντικά ερωτήματα στους περισσοτέρους Δήμους της Χώρας.
Η Π.Ε.Δ Ηπείρου, έχοντας ως στόχο την πληροφόρηση, την άμεση ενημέρωση των αιρετών και των στελεχών Δήμων/Νομικών Προσώπων/ Δημοτικών Επιχειρήσεων της Ηπείρου, και προκειμένου να αποσαφηνιστούν και να απαντηθούν ζητήματα που προκύπτουν για την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 , διοργανώνει ημερίδα/σεμινάριο με θέμα:

«Ο Νόμος 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων και η εφαρμογή του»
την Πέμπτη, 03-11-2016, ώρα 09.00 π.μ.,στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου, στα Ιωάννινα (Ναπ. Ζέρβα 28-30

Η ημερίδα/σεμινάριο θα υλοποιηθεί από την Π.Ε.Δ. Ηπείρου, σε συνεργασία με την εταιρεία «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε», η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού πληροφορικής, καθώς και στην παροχή υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στην ημερίδα/σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν αιρετοί και στελέχη από τους Δήμους της Ηπείρου, των Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, και των Δημοτικών Επιχειρήσεων τους.
Εισηγητής της ημερίδας θα είναι ο κ. Αθανάσιος Παζαρλόγλου, Οικονομολόγος - Στέλεχος Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: