Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 19 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1.
Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
2.
Αίτημα του Δήμου Φιλιατών προς το ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης για την ανανέωση παραχώρησης του υπ ΄αριθμ. ΚΗΥ 5727 Σχολικού Λεωφορείου.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
3.
Διαγραφές οφειλών ύδρευσης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
4.
Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
5.
Λύση συμβάσεων εκμίσθωσης Δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση κεραίων κινητής τηλεφωνίας λόγω συγχώνευσης των εταιρειών και εκ νέου δημοπράτησή τους.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
6.
Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ριζού για εγκατάσταση οικίσκου τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ .
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
7.
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλής από Δημοτικά σφαγεία.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
8.
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών οφειλών ύδρευσης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
9.
Έγκριση δαπανών και έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2016.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
10.
Εκμίσθωση Δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Ραγίου .
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
11.
Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Κυπαρίσσου για το έτος 2017.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
12.
Εκμίσθωση Δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου.

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
13.
Εκμίσθωση Δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Κεστρίνης.

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
14.
Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 10,70 στρ. στη θέση << ΣΟΛΟΠΙΑ>> της Τοπικής Κοινότητας Γολάς για το έτος 2017.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
15.
Ορισμός Προέδρου και Εκπροσώπων Παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
16.
Τροποποίηση συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου Δήμου Φιλιατών (ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ), ήτοι: της υπ αριθμ. 37/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Φιλιατών και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010) Φ.Ε.Κ Αριθμ. Φύλλου 1237 από 14-06-2011 τεύχος Δεύτερο, ως προς το στοιχείο 3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου (ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
17.
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών. (ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
18.
Παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του εκτός λειτουργίας, παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τοπικής Κοινότητας Λιά για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Β΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Μάλλιου Ουρανία
19.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Φιλιατών ”.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
20.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Αποχέτευση όμβριων υδάτων στην τ.κ. Πλαισίου.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
21.
Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Φιλιατών»
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
22.
Παράταση σχεδίου πόλης.
- Εισηγητές: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων & Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
23.
Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2017
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
24.
Εξουσιοδότηση του ταμία του Δήμου Φιλιατών για μεταφορά καταθέσεων από την Τράπεζα Πειραιώς ( πρώην ΑΤΕ ) και Συνεταιριστική Ηπείρου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά- Μάλλιου Ουρανία


Δεν υπάρχουν σχόλια: