Υποβολή επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της 4ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος «Προσέγγιση leader» απο την «Ηπειρος Α.Ε.»

H Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με τον διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) “Προσέγγιση LEADER” για επιλεγμένες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας προέβη στις 10 Φεβρουαρίου 2015 στην 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλλουν τις επενδυτικές τους προτάσεις έως τις 17 Απριλίου 2015.

Κατά την 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προκηρύχθηκε Δημόσια Δαπάνη ύψους 1.216.630,84 € και απευθυνόταν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Συνεταιρισμών).
Οι τομείς στους οποίους μπορούσαν να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια (πρόκειται για ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις και μετεγκαταστάσεις) ήταν η μεταποίηση γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, ο αγροτουρισμός (καταλύματα, εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ.), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση).
Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων την 17η Απριλίου 2015 κατατέθηκαν στα γραφεία της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) είκοσι δύο (22) επενδυτικές προτάσεις που αφορούσαν ιδρύσεις – εκσυγχρονισμούς – επεκτάσεις, στους ακόλουθους τομείς:

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Αγροτουρισμός 14 1 κατάλυμα
10 παραδοσιακά καφενεία & εστιατόρια
1 επιχείρηση ειδικών μορφών τουρισμού
2 επιχειρήσεις αθλοπαιδιών
Μεταποίηση γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 1 1 επιχείρηση μεταποίησης γεωργικών προϊόντων
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση) 3 1 επιχείρηση παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
2 βιοτεχνικές μονάδες
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 4 4 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβληθεισών προτάσεων ανέρχεται σε 3.977.511,18 € με δημόσια δαπάνη 2.380.240,57 €.
Κατάλογος των υποβληθεισών προτάσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.epirussa.gr.
Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία έχει συσταθεί με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) της Ο.Τ.Δ..


Δεν υπάρχουν σχόλια: