Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 21η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


Έγκριση Κανονισμού ύδρευσης Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος

Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών ύδρευσης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος

Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων που αφορούν τη διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2015.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Έγκριση σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ειδικοτήτων καθαριότητας και φύλαξη για τη Μαθητική Εστία Φιλιατών έτος 2016.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Ακύρωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης και επαναβεβαίωσης στο ορθό.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος

Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2016.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος


Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2016. (άρθρο 32 Ν.1080/80).
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/06 για την εκτίμηση της αξίας των εκτάσεων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν, να αγοραστούν να ανταλλαγούν ή να εκμισθωθούν για το έτος 2016
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
-Εισηγητής: Α/ δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για πολυσύχναστες παραλίες.
-Εισηγητής: Α/ δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

Συγκρότηση επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Εισηγητής: Α/ δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών της Διοικητικής και οικονομικής Υπηρεσίας του για το έτος 2016.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2016.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών και Επισκευών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2016.
-Εισηγητής: : Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών για υδραυλικά είδη, δομικά, ηλεκτρολογικά και οδοσήμανση κ..α. συναφή είδη για το έτος 2016.
-Εισηγητής: : Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για είδη ατομικής προστασίας και γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων για το έτος 2016.
-Εισηγητής: : Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2016.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Ορισμός Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2016.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2016.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος

«Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017 - Κατάργηση 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Παλαιοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου - Υποβιβασμός από 2/θέσιο σε 1/θέσιο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Κεστρίνης της Τοπικής Κοινότητας Κεστρίνης του Δήμου Φιλιατών»
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για τους δικαιούχους του Δήμου Φιλιατών.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

Ορισμός αιρετών μελών για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου & Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης θεάτρων Κινηματογράφων Δήμου Φιλιατών έτους 2016.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: