Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 24η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα, και ώρα : 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1. Αποδοχή επιχορηγήσεων- Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2014.
Εισηγητές: Α/δήμαρχοι κ.κ. Παππά Ουρανία & Έξαρχος Σπυρίδων
2. Έγκριση διενέργειας : Προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Φιλιατών , των Νομικών Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2015 και έγκριση της υπ΄αριθμ. 24/2014 μελέτης.
- Εισηγητής:Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
3. Έγκριση τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
4. Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή Γέφυρας Αχλαδέα-Φοινίκι» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
5. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 20528/4.11.2014 απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ Φιλιατών»_Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» & καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
6. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο μέτρο 321 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»_4η πρόσκληση, του έργου: «Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός Αρδευτικών Έργων Δήμου Φιλιατών (Περιοχή ΔΑΦΝΑ)»
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
7. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο μέτρο 321 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»_4η πρόσκληση, του έργου: «Βελτίωση αγροτική οδοποιίας και σύνδεση παραγωγικών μονάδων κάμπου Κεστρίνης με επαρχιακό οδικό δίκτυο»
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
8. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο μέτρο 321 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»_4η πρόσκληση, του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου κάμπου Βρυσέλλας»
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
9. . Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο μέτρο 321 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»_4η πρόσκληση, του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων κάμπου Αετού και Παλιοκκλησίου»
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
10. . Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο μέτρο 321 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»_4η πρόσκληση, του έργου: «Βελτίωση αρδευτικού έργου Ασπροκκλησίου-Σαγιάδας»
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
11. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο μέτρο 322 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»_4η πρόσκληση, του έργου: «Πλακόστρωση εσωτερικών δρόμων Τ.Κ. Σίδερης»
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
12. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 36/2014 απόφασης του Δ.Σ ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ: Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ και αποζημίωσης μελών Δ.Σ για κάθε συνεδρίαση ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κα Παππά Ουρανία
13. Διαγραφή οφειλών ύδρευσης της εταιρείας ιχθυοκαλλιεργειών ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε επαναβεβαίωση στο ορθό.
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
14. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 2,10 στρ. από το υπ΄αριθμό 146 τεμάχιο της τ.κ. Αετού για το έτος 2015.
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
15. Εκμίσθωση του τέως κοινοτικού γραφείου Σμέρτου για λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Κ.Υ.Ε. ( Καφενείο – Ψησταριά- κ.λ.π.).
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
16. Γνωμοδότηση σχετικά με τον αριθμό αδειών: α) επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και β) παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών στο Δήμο Φιλιατών.
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
17. Γνωμοδότηση σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου( πλανόδιου και στάσιμου) στο Δήμο Φιλιατών – ορισμός τέλους Χρήσης.
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. κ. Γκίκας Θωμάς
18. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χώρου του Δημοτικού σχολείου τ.κ. Αγίων Πάντων σε άπορο για κάλυψη αναγκών στέγασής του.
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κα Παππά Ουρανία
19. Διαγραφή οφειλών ύδρευσης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσπρωτίας.
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
20. Διαγραφή και μείωση χρεώσεων λογαριασμών ύδρευσης
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
21. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου & Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Δήμου Φιλιατών έτους 2015.
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
22. Αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Ψηφιακών Μεταδόσεων με διακριτικό τίτλο << DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. >> που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής , επί της οδού Σωρού αρ.26 για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικών εγκαταστάσεων και σχετικής έκτασης
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
23. Συνεργασία στα πλαίσια του εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φιλιατών στις ομάδες διαχείρισης και εποπτείας του δικτύου όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
-Εισηγητής: - Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ κ. Γκίζας Χρήστος
24. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή τεχνικού στον κάμπο Βρυσέλλας, ρέμα Χωνί»
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
25. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Υδροδότηση Κεστρίνης>>.
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
26. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή πλατείας στο τ.δ. Παλαιοκκλησίου»
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
27. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κατάπτωσης στην τ.κ. Παλαιοκκλησίου»
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
28. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή προς πλατεία στο τ.δ. Τρικορύφου»
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
29. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση εισόδου Β δημοτικού σχολείου»
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
30. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού , Συν. Ελαίας στην δ.κ. Φιλιατών»
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
31. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις – Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων Φιλιατών και Ελαίας»
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
32. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις στο τ.δ. Κεστρίνης»
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
33. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην τ.κ. Πλαισίου»
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
34. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση κοιν. Τουαλέτας στο τ.δ. Φοινικίου»
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
35. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και τεχνικού στη θέση Λάκκος Μπριβιδα στο τ.δ. Βρυσέλλας»
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
36. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων και κατασκευή τοιχίου εντός οικισμού στο τ.δ. Κεραμίτσας»
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
37. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις στην τ.κ. Πηγαδουλίων.
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
38. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης - Φιλιάτες»
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
39. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γέφυρας στην τ.κ. Μηλέας»
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
40. Παράταση προθεσμίας του έργου: << Συντήρηση οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Κάτω Ξέχωρο>>.
- Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

Δεν υπάρχουν σχόλια: