11 εκατ. ευρώ για Ελλάδα και Αλβανία

Στη δημοσιότητα δόθηκε 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στρατηγικών έργων στο Interreg «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 16 Μαΐου 2016 και ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 11.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 9.350.000 ευρώ αποτελούν κοινοτική συνδρομή και το 1.650.000 ευρώ εθνικούς πόρους των δύο χωρών.

Ο προϋπολογισμός κάθε έργου δύναται να εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο 1.1 «Ενίσχυση των διασυνοριακών υποδομών για μεταφορές, διαχείριση υδάτων και αποβλήτων» από 1.200.000 ευρώ έως 4.000.000 ευρώ και στον Ειδικό Στόχο 2.1 «Διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προαπαιτούμενο για την τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής» από 1.000.000 ευρώ έως 2.500.000 ευρώ.
Το νέο Πρόγραμμα μεταξύ των δύο χωρών για την περίοδο 2014-2020 εγκρίθηκε στις 30 Ιουλίου και ο συνολικός του προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 42,3 εκατ. ευρώ, στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει με σχεδόν 36 εκατ. ευρώ μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην:
- Ενίσχυση των διασυνοριακών υποδομών για μεταφορές, διαχείριση υδάτων και αποβλήτων.
- Αύξηση της αποτελεσματικότητας της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων.
- Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της χρήσης ΑΠΕ.
- Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πρόληψης κρίσεων και της διαχείρισης καταστροφών με επίκεντρο τις δασικές πυρκαγιές.
- Διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προαπαιτούμενο για την τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής.
- Ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας, της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας.
Γενικός στόχος του προγράμματος είναι «η ισορροπία μεταξύ της αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των τοπικών πληθυσμών και των περιφερειακών φορέων, σύμφωνα με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις Εθνικές πολιτικές, με σκοπό την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων μέσω συντονισμένων παρεμβάσεων» και οι άξονες προτεραιότητας είναι οι εξής:
- Προώθηση του περιβάλλοντος, αειφόρων μεταφορών και δημοσίων υποδομών
- Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
Αναλυτικέςς πληροφορίες για την πρόσκληση, τον τρόπο υποβολής των προτάσεων στρατηγικών έργων καθώς και γενικές πληροφορίες βρίσκονται στη σελίδα www.greece-albania.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: