Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1.
Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
2.
Ορισμός δημοτικών υπάλληλων που θα αποτελέσουν μέλη (Τακτικό και Αναπληρωματικό) των Επιτροπών παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών/Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( ΄Αρθρο221 παρ.11β και παρ. 11δ).
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
3.
Έγκριση Προϋπολογισμού ΝΕ.Κ.ΔΗ.Φ .
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
4.
Έγκριση εξόδων παράστασης του Προέδρου και των μελών της ΝΕ.Κ.Ε.ΔΗ.Φ
- Εισηγητής:- Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Δεν υπάρχουν σχόλια: