Εισοδηματική ενίσχυση σε οικογένειες ορεινών & μειονεκτικών περιοχών

Σας ενημερώνουμε ότι την 01 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη ξεκίνησε η υποβολή των δικαιολογητικών για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών κατά το έτος 2016.
Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων και υπηκόων κρατών - μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της πατρίδας μας. Συγκεκριμένα το ποσό της καταβαλλόμενης ενίσχυσης ανέρχεται:

Σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00)ευρώ &
Σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των χιλιάδων (3.000,00)ευρώ και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ.

Οι Πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις και δικαιούνται να εισπράξουν τα προαναφερόμενα ποσά μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους, έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2016, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου μας που βρίσκονται: στο κτίριο του Δημαρχείου Φιλιατών και στο Δ. Δ. Ασπροκκλησίου..
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:
Αίτηση του δικαιούχου, αντίγραφα της οποίας υπάρχουν στα ΚΕΠ.
Βεβαίωση του Δημάρχου, για τον τόπο κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή του Δήμου μας.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης, εντός του ιδίου έτους, άλλη φορά για την ίδια οικογένεια.
Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους ) ή της δήλωσης αυτής ( Έντυπο Ε1 ) εν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Για την υποβολή των δικαιολογητικών ή για περισσότερες πληροφορίες επί των προαπαιτούμενων μπορείτε να απευθύνεστε στα προαναφερόμενα ΚΕΠ του Δήμου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: