Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 29η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:1.
Αποδοχή Επιχορηγήσεων - Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2016.
- Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι κα Παππά Ουρανία & κ. Μποροδήμος Ιωάννης
2.
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
3.
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλιατών (ΝΕΚΕΔΗΦ).
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
4.
Συμμετοχή του Δήμου Φιλιατών ως Leader στο πρόγραμμα INTERREG IRA II CROSS – BORDER COOPERATION PROGRAMME «GREECE - ALBANIA 2014-2020».
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
5.
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 6/2016 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί : Κατανομή πίστωσης ποσού 10.284,55 ευρώ από τους Αυτοτελείς πόρους έτους 2016 των δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ( ΣΑΤΑ).
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
6.
Προυπολογισμός της Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλιατών (ΝΕΚΕΔΗΦ).
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
7.
Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης βοσκοτόπου στην Τ.Κ. Χαραυγής.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
8.
Καθορισμός δύο (2) ειδικοτήτων για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου .
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
9.
Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων ( Αστικών Στερεών Αποβλήτων – ΑΣΑ) Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
10.
Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 121/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: Παραχώρησης μεταχειρισμένων κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Φινικαίων Αλβανίας της γείτονας Χώρας Αλβανίας.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
11.
Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 136/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί : Δημοπράτηση αδέσποτων βοοειδών στην Τ.Κ. Φανερωμένης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
12.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Αξιοποίηση γεώτρησης στην Τ.Κ. Σμέρτου" και χορήγηση παράτασης προθεσμίας
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
13.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ. Φιλιατών"
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
14.
Έγκριση της μελέτης “Μελέτη αγωγού ύδρευσης Παλαιοχωρίου - Παλαιοκκλησίου”
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
15.
Έγκριση της μελέτης “Μελέτη δεξαμενής ύδρευσης Γολάς”
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
16.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Ασπροκκλησίου”
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: