Μετέτρεψαν σε χωματερή το Δέλτα του Καλαμά

Σε επόπτευση του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά κι Αχέροντα, στην προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Καλαμά εντοπίστηκαν πεταμένα πορτοκάλια και πλαστικά αποθήκευσης (τελάρα) ανεξέλεγκτα ριγμένα στο νοτιοανατολικό τμήμα της προστατευόμενης περιοχής. Στη θέση αυτή φαίνεται επίσης και παλιότερη απόθεση αδρανών υλικών (οικοδομικά υλικά) σε μια προσπάθεια ενδεχομένως να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά της περιοχής και στην συνέχεια και τη χρήση αυτής.

Στο σημείο της απόθεσης των υλικών, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή απαντώνται βαλτώδεις εκτάσεις με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον καθώς αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας για σπάνια και απειλούμενα με εξαφάνιση είδη ορνιθοπανίδας. Τόσο κατά την χειμερινή όσο και κατά την εαρινή περίοδο τρέφονται διαχειμάζοντα και μεταναστευτικά είδη, μεταξύ άλλων καλημάνα, γελαδάρης και μεγάλοι αριθμοί μεταναστευτικών λευκοτσικνιάδων, κρυπτοτσικνιάδων, χαλκόκοτας και σαρσέλας.
Τέτοιες παρεμβάσεις, πέρα από την προφανή αισθητική αλλοίωση και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος ορνιθοπανίδας ακόμη και καταστροφή πλήρως του οικοσυστήματος της περιοχής. Επιπλέον η επιβάρυνση με ρυπογόνες ουσίες επιφέρει υποβάθμιση στον υγρότοπο, επηρεάζοντας την βιοποικιλότητα της περιοχής και τους πληθυσμούς της.
Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώνεται, ότι τέτοιες ενέργειες μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης καταγράφονται αρκετά συχνά εντός της προστατευόμενης περιοχής, από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης. Γεγονός που καταδεικνύει ότι αποτελεί συνήθη τακτική των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αφενός και αφετέρου ότι υπάρχει έλλειψη οριοθετημένων χώρων απόθεσης ή διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων.
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών, κατανοώντας την ανάγκη για προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Φορέας Διαχείρισης υλοποιεί μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. Η εκτίμηση και η ανάδειξη των αξιόλογων χαρακτηριστικών των προστατευόμενων περιοχών, συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής με σεβασμό στο περιβάλλον και τις νομοθετικές διατάξεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια: