Δυστυχώς πνίγηκαν στην λάσπη

Του Σταύρου Κωστάρα

Διαβάζοντας άρθρα στον τοπικό τύπο κατάλαβα γιατί η χώρα μας έχει φτάσει πλέον στο σημείο χωρίς επιστροφή. Κάτι κοτζαμπάσηδες της κακιάς ώρας, ενθυμούμενοι τις περιόδους ανομίας και παρανομίας στις οποίες διήγαν τις θητείες τους στις τοπικές δημοτικές αρχές, νομίζουν ότι είναι υπεράνω των νόμων επειδή από την πρεμούρα τους να εξασφαλίσουν τις επόμενες εκλογές έκαναν ότι τους καπνίσει  με  υπερβολικά ή και τεράστια έξοδα σε βάρος των συμπολιτών τους! Βέβαια δοθείσης της ευκαιρίας κάποιοι έβγαλαν και τρελά λεφτά εκμεταλλευόμενοι την μεγαλομανία των εν λόγω κοτζαμπάσηδων!


Αναφέρομαι σε πρόσφατο δημοσίευμα στο οποίο γνωστός αδιάφθορος αλλά και πολλάκις, κατά τις δικές του ρήσεις, παρανομήσας δημοσιογράφος (και τζάμπα συγγραφέας) καταγγέλλει πάλι, εν μέσω της οξύνοιας που τον διακρίνει λόγω ψυχοσύνθεσης, ψυχολογίας και λοιπών άλλων προτερημάτων που διαθέτει, την προηγούμενη δημοτική αρχή του δήμου Φιλιατών για «εγκληματική αδιαφορία» όσον αφορά τα λεγόμενα «Ιαματικά Σαγιάδας»!

Θα τονίσω εξ αρχής ότι δεν κατακρίνω τις προθέσεις του εν λόγω κοτζαμπάση αλλά την αλαζονεία του και την μεγαλομανία του και όλα τα λοιπά χαρακτηριστικά που ως γνωστόν διαθέτει! Και εκτός αυτών ο αναπαράγων ψευδείς ειδήσεις δημοσιογράφος θα πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθεί και με την μόρφωσή του. Θα πρέπει να μάθει να διαβάζει τους νόμους αλλά και να πράττει σύμφωνα με αυτούς και μετά να γράφει ότι του κατεβάσει η κούτρα του!

Αν φυσικά διαβάσει, και επιπλέον έχει την δυνατότητα να κατανοήσει,  ο Ζορό της τοπικής κοινωνίας την με αριθμό 340/27-4-2012 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, στην οποία αναφέρθηκε σε πρόσφατο δημοσίευμα του, και, σύμφωνα με την οποία, ψευδώς και ίσως σκόπιμα, καταγγέλλει αδιαφορία της πρώην δημοτικής αρχής να νομιμοποιήσει το έκτρωμα που ο ίδιος έστησε και βάφτισε ως «Ιαματικά Σαγιάδας», θα πρέπει να καταλάβει, ότι η εγκύκλιος αυτή μνημονεύει τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του ν.3498/2006, επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων. Αφορά δηλαδή μόνο όσες επιχειρήσεις λειτουργούσαν νόμιμα το έτος 2006.

Στις επιχειρήσεις αυτές αναφέρεται το άρθρο 39  του νόμου  4049/2012 (ΦΕΚ 35/23-2-2012) «Ρύθμιση θεμάτων ιαματικών πηγών», το οποίο μνημονεύει η εγκύκλιος και αναφέρει ότι:  «Οι προθεσμίες οι οποίες ορίστηκαν με τον νόμο αυτό παίρνουν παράταση μέχρι 31.12.2012 και συνεπώς οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του ν. 3498/ 2006 επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων εξακολουθούν να λειτουργούν, χωρίς να τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις μέχρι την ημερομηνία αυτή».

Εξάλλου ίδια ακριβώς παράταση δόθηκε στις εν λόγω επιχειρήσεις που λειτουργούσαν το 2006  και με την εγκύκλιο ΑΠ 514313/23-10-2013 του ΕΟΤ με την οποία παρατάθηκε το καθεστώς λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών μέχρι 31-12-2014 για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Όπως δε αναφέρουν οι εγκύκλιοι «οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του ν.3498/2006, επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς να τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, με την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν κατ έτος πριν την έναρξη της λειτουργίας τους, στο Τμήμα Ιαματικών Πηγών του Ε.Ο.Τ εκτός των άλλων και Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/86) του αρμόδιου Διευθυντή της επιχείρησης υδροθεραπευτηρίου στην οποία να αναφέρεται ότι η εν λόγω επιχείρηση υδροθεραπευτηρίου υφίστατο κατά την δημοσίευση του ν.3498/2006 με συνημμένο το ΦΕΚ ίδρυσης της επιχείρησης».

Άρα σύμφωνα με τα γραφόμενα του «αδιάβαστου???» δημοσιογράφου θα μπορούσε και η επόμενη δημοτική αρχή να προβεί μέχρι 31-12-2014 στην «αναγνώριση» των Ιαματικών Λουτρών.

Για να υπάρχει νόμιμη λειτουργία Ιαματικών Λουτρών, για να ιδρυθεί δηλαδή επιχείρηση εκμετάλλευσης ιαματικών λουτρών, πρέπει να πληρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών πόρων (πχ λασπόλουτρα) προβλέπεται από τον νόμο  3498/2006 (ΦΕΚ 230/24-10-2006), από το άρθρο 39 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/23-2-2012) «Ρύθμιση θεμάτων ιαματικών πηγών», από την 16655/22.12.2006 απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Β' 1932/2006), από την  ΚΥΑ 14759/09.11.2011 (ΦΕΚ 2657/2011 τεύχος Β’ και την απόφαση Υπ. Τουρισμού 1721/04.02.2013 (ΦΕΚ 188/2013).

Για να υπάρξουν λοιπόν τα Ιαματικά Λουτρά Σαγιάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τα σημαντικότερα  που προβλέπονται είναι:

 - Απαιτείται έγκριση από τον Ε.Ο.Τ για κάθε εκμετάλλευση και ταυτόχρονα χορήγηση ειδικού σήματος. Η διαχείριση των ιαματικών φυσικών πόρων ανήκει στον Ε.Ο.Τ. Οι φυσικοί πόροι που αναγνωρίζονται ανήκουν κατά κυριότητα στον ΕΟΤ ανεξαρτήτως της κυριότητας του εδάφους!

- Απαιτείται απόφαση αναγνώρισης  Ιαματικών Λουτρών η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

            - Απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Ε.Ο.Τ. όλων των μελετών που αφορούν την εγκατάσταση πριν από την υποβολή του σχετικού φακέλου στην πολεοδομική υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Στην περίπτωση που η έκδοση άδειας για οικοδομικές εργασίες αναφέρεται σε ακίνητο που απέχει εκατό (100) μέτρα από την ακτογραμμή, απαιτείται να γίνει, με ποινή ακυρότητας της πράξης αυτής, ο καθορισμός του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2971/2001.

- Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

-Υδρολογική μελέτη, ραδιολογική έκθεση, μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, υγειονομική έκθεση και τοπογραφικό διάγραμμα.

- Βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας: 1) για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, και 2) για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας των χρησιμοποιηθέντων ιαματικών φυσικών πόρων.

- Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, του αιτούντος νομικού προσώπου, από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο η οποία να συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του στην οποία δηλώνεται ο προς έγκριση διακριτικός τίτλος της επιχείρησης.

- Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιχείρησης

-Καταχώριση στο Μητρώο του Ε.Ο.Τ όπου επίσης καταχωρίζονται επίσης τοπογραφικά διαγράμματα του ακινήτου επί του οποίου αναβλύζει ιαματική πηγή ή αντλείται ιαματικός φυσικός πόρος, τίτλοι κυριότητος του ακινήτου, πάσης φύσεως αναλύσεις, ιατρικές εκθέσεις, υδρογεωλογικές μελέτες, αναλυτικά σχέδια υφιστάμενων ή μελλοντικών εγκαταστάσεων άντλησης ή εκμετάλλευσης, σχέδια μέτρων προστασίας, εκθέσεις ελέγχων διαφόρων αρχών, εκθέσεις ελέγχων του Ε.Ο.Τ., αντίγραφα αδειών για τις εγκαταστάσεις εκμεταλλεύσεως και κάθε είδους στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου.Από αυτά τι υπήρξε?

Δεν υπήρξε καμία μελέτη του χώρου και των κτιρίων στα οποία έγιναν οι εγκαταστάσεις.  Δεν υπήρξε έγκριση του Ε.Ο.Τ. όλων των μελετών που αφορούν την εγκατάσταση πριν από την υποβολή του σχετικού φακέλου στην πολεοδομική υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Δεν ζητήθηκε και δεν υπάρχει καμία οικοδομική άδεια και όλες οι εγκαταστάσεις έχουν γίνει  παράνομα σε απόσταση πολύ μικρότερη των 100 μέτρων από την ακτογραμμή (σε 15 μέτρα δηλαδή).  Δεν υπήρξε έγκριση από τον Ε.Ο.Τ της  εκμετάλλευσης και ταυτόχρονα χορήγηση ειδικού σήματος. Δεν υπήρξε απόφαση αναγνώρισης  Ιαματικών Λουτρών η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Δεν συστάθηκε - ιδρύθηκε ποτέ επιχείρηση – νομικό πρόσωπο για την εκμετάλλευση για να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η ίδρυση και για να υπάρχει νόμιμη σύσταση και λειτουργία των Ιαματικών Λουτρών και άρα δεν ήταν, ούτε θα μπορούσε να ήταν, ποτέ νόμιμη η λειτουργία τους. Δεν είχε νόμιμο εκπρόσωπο και ΑΦΜ. Δεν μπορούσε να εισπράττει χρήματα και να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Δεν μπορούσε να συμβληθεί με κανένα ταμείο για να παρέχει υπηρεσίες. Δεν μπορούσε να προσλαμβάνει και να απασχολεί προσωπικό.

Και για να το ξεκαθαρίζουμε!

Άσχετα που τα λεγόμενα Ιαματικά Λουτρά Σαγιάδας δεν υπήρχαν καν το 2006 ώστε να αναγνωρισθούν, ΟΠΩΣ ΨΕΥΔΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ, επιχείρηση εκμετάλλευσης των ιαματικών λουτρών η οποία να έχει νομική υπόσταση, να διαθέτει άδεια λειτουργίας, να έχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά, να έχει νομιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο από κρατικό φορέα για να εκμεταλλεύεται τα Ιαματικά Λουτρά Σαγιάδας ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ - ΔΕΝ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΠΟΤΕ!

Τα λεγόμενα Ιαματικά λουτρά Σαγιάδας δεν είχαν ποτέ νόμιμη υπόσταση λειτουργίας! Δεν θα μπορούσαν ποτέ να λειτουργήσουν νόμιμα έτσι όπως έγινε η «κατασκευή» τους!

Όλα όσα έγιναν και προέκυψε η κατασκευή αυτή έγιναν παράνομα και χωρίς καμία επίσημη αναγνώριση, άδεια ή μελέτη.

Υπήρχε μόνο η πράξη του ΚΕΣΥ για τις όντως θεραπευτικές ιδιότητες της λάσπης!

Αλλά με τα όσα γράφει μάλλον να δικαιολογηθεί ο ίδιος για την ολιγωρία του προσπαθεί μεταβιβάζοντας τις ευθύνες που έχει για την προχειρότητα, την ανευθυνότητα και την παρανομία με την οποία «έστησε» τα ανύπαρκτα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Ιαματικά Λουτρά! Προσπαθεί δηλαδή να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα προβάλλοντας ψευδείς ειδήσεις!

Μερικοί αντί να σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν απλά πετάνε τα λεφτά στις λάσπες!! Βέβαια έτσι είχαν μάθει τον καιρό της σπατάλης και της ανομίας και της μη σύννομης διάθεσης των κονδυλίων. Με κεφαλοτύρια και μυζήθρες περιφερόταν στα γραφεία των αρμοδίων για να εισπράξουν χρήματα τα οποία διέθεταν κατά το δοκούν!Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε στο http://stavroskostaras.blogspot.gr/2016/12/blog-post.html τι προβλέπουν  οι ισχύοντες νόμοι και υπουργικές αποφάσεις. ΛΑΣΠΟΛΟΥΤΡΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ: ΜΙΑ ΠΙΚΡΑΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΜΕΡΟΣ Β΄

Κατ αρχήν πρέπει να αναφέρω ότι ο πηλός της Σαγιάδας, αναγνωρίστηκε ως ιαματικός, με την με αριθμό 6 απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας την 18/04/2006.
Παραθέτω στη συνέχεια ορισμένα στοιχεία που αφορούν το ιστορικό της κατασκευής των λεγόμενων «Ιαματικών Λουτρών Σαγιάδας», όπως αυτό παρατίθεται σε δημοσιεύματα, συνεντεύξεις και αλληλογραφία των αρμοδίων οργάνων, και κάποιες απορίες – ερωτήσεις για τις οποίες μάλλον δεν περιμένω απάντηση!
Απλά γιατί γνωρίζω ότι δεν υπάρχει καμία απάντηση που θα μπορούσε να δοθεί αφού δεν έγινε σχεδόν τίποτα από όλα όσα παραθέτω!

Έγινε μελέτη για το έργο το οποίο δημιουργήθηκε?
Που υποβλήθηκε για έγκριση η μελέτη και ποιος μηχανικός την ενέκρινε?
Υπάρχει αδειοδότηση βάσει των μελετών που έγιναν?
Ποιο το αρχικό κόστος του έργου που προέκυψε σύμφωνα με τις μελέτες αυτές?
Υπήρχε οικοδομική άδεια?
Υποβλήθηκε σχετικός φάκελος για έγκριση?
Λήφθηκε έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία?
Ποιο ήταν το κόστος της συνολικής εγκατάστασης και πως δημοπρατήθηκε η εκτέλεσή των έργων?
Ποιες ήταν οι προδιαγραφές και με βάση ποιες μελέτες στηρίχθηκαν αυτές?
Πότε κοινοποιήθηκε, ως οφείλεται από τον νόμο, η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο? Έγινε διακήρυξη και δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός σε εφημερίδες?
Ποιοι εργολάβοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό και ποιος τον διενήργησε?
Πόσο ήταν το ποσό που προκηρύχθηκε και με ποια έκπτωση δόθηκε το έργο?
Έγινε έστω, κατά παράβαση του νόμου, ανάθεση του έργου αντί για μειοδοτικός διαγωνισμός? Μήπως κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας έγινε έστω τμηματική ανάθεση του έργου? Ποιος εργολάβος ανέλαβε τελικά την κατασκευή και πως εκτελέστηκε το έργο?
Το ύψος των κονδυλίων που διατέθηκαν ξεπερνάει (σύμφωνα με δημοσιεύματα) τα 400.000 ευρώ και σίγουρα θα υπήρχαν πολλοί ενδιαφερόμενοι!
Επέβλεψε κάποιος μηχανικός από την ΤΕΔΚ την κατασκευή του έργου και ποιος ήταν αυτός?
Ποιος χρηματοδότησε το έργο και που βρίσκεται ο φάκελος με όλα τα προβλεπόμενα τιμολόγια, μελέτες, εκθέσεις προόδου των εργασιών, παράδοσης και παραλαβής, σχέδια κατασκευής, τεχνικά χαρακτηριστικά, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου, κ.λ.π δικαιολογητικά?
Τα 150.000 ευρώ που ζητήθηκαν με επιστολή του Δήμου από τον ΟΛΗΓ για «την λειτουργία ιαματικών λουτρών» (αριθ. πρωτ. 717/28-2-2006) εισπράχθηκαν και που διατέθηκαν? 
Εισακούσθηκε η παράκλησή προς τον ΟΛΗΓ να εξασφαλίσει για «άλλο σκοπό»  το χρηματικό αυτό ποσό διαθέτοντάς το σε σας μιας και στην σχετική επιστολή σας αναφέρεται ότι: « Σας παρακαλούμε να συνηγορήσετε προκειμένου να εξευρεθεί τρόπος εξασφάλισης των χρημάτων αυτών έστω και αν χρειαστεί να τα διαθέσετε για χρήση προβλεπόμενη από τον κανονισμό λειτουργίας της Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε.»
Έγινε η προβλεπόμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων? Υπάρχει έγκριση της μελέτης αυτής? 
Υπάρχει η βεβαίωση της υγειονομικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος και του συστήματος επεξεργασίας των χρησιμοποιηθέντων ιαματικών φυσικών πόρων.
Υπάρχουν το πιστοποιητικό μικροβιολογικού ελέγχου του ιαματικού φυσικού πόρου, το πιστοποιητικό καταλληλότητας από την άποψη της ακτινοπροστασίας, η υδρολογική μελέτη, η ραδιολογική έκθεση, οι μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, η υγειονομική έκθεση και το τοπογραφικό διάγραμμα και που βρίσκονται?
Οι δύο μελέτες οι οποίες εντάχτηκαν σε πρόγραμμα του ΥΠΕΣΔΔΑ με κόστος 150.000 ευρώ τι αφορούσαν, πόσο κόστισαν και που βρίσκονται?
Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Μετσόβιου Πολυτεχνείου - ΕΕΤΑΑ και δήμου προχώρησε? Τι απέγινε και γιατί δεν αξιοποιήθηκε?
Γιατί όλες οι εγκαταστάσεις έχουν γίνει  παράνομα σε απόσταση πολύ μικρότερη των 100 μέτρων από την ακτογραμμή (σε περίπου 15 μέτρα δηλαδή)? Υπάρχει σχετική έγκριση σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία?
Πριν από την υποβολή του σχετικού φακέλου στην πολεοδομική υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Ε.Ο.Τ. όλων των μελετών που αφορούν την εγκατάσταση. Υποβλήθηκαν οι σχετικές μελέτες στον ΕΟΤ? Έχετε λάβει τέτοια έγκριση από τον ΕΟΤ και που βρίσκεται αυτή?
Ο ΕΟΤ, ο οποίος έχει από τον νόμο την εκμετάλλευση όλων των ιαματικών πηγών, είχε ενημερωθεί και είχε δώσει την έγκρισή του για την εκμετάλλευση της συγκεκριμένης ιαματικής πηγής? Σας προμήθευσε με το σχετικό σήμα λειτουργίας το οποίο προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία?
Καταχώριση στο Μητρώο του Ε.Ο.Τ της Ιαματικής πηγής μαζί με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά (τοπογραφικά διαγράμματα του, τίτλοι κυριότητος του ακινήτου, πάσης φύσεως αναλύσεις, ιατρικές εκθέσεις, υδρογεωλογικές μελέτες, αναλυτικά σχέδια υφιστάμενων ή μελλοντικών εγκαταστάσεων άντλησης ή εκμετάλλευσης, σχέδια μέτρων προστασίας, αντίγραφα αδειών για τις εγκαταστάσεις εκμεταλλεύσεως) έγινε? 
Συγκεντρώθηκαν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και μελέτες?  Σχηματίστηκε φάκελος για την αναγνώριση των ιαματικών και που υποβλήθηκε?
Υπάρχει απόφαση αναγνώρισης  Ιαματικών Λουτρών δημοσιευμένη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως?
Έγινε σύσταση επιχείρησης εκμετάλλευσης των ιαματικών λουτρών και ποιος ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της? Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το  ΦΕΚ ίδρυσης της επιχείρησης?. Υπήρχε νόμιμος εκπρόσωπος και έγγραφα που να αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία της? Υπήρχε εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης?
Γιατί η τότε δημοτική αρχή δεν προχώρησε στην σύσταση δημοτικής επιχείρησης η οποία, σαν νομικό πρόσωπο, θα μπορούσε να αναλάβει την δημιουργία των Ιαματικών Λουτρών, αφού ο δήμος, και ο κάθε δήμος, δεν έχει τέτοια δυνατότητα από την ισχύουσα  νομοθεσία?
Υπήρχε πριν το εγχείρημα αυτό «προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος» προς υποψήφιους επενδυτές. 
Υπήρξαν προτάσεις για συνεργασία και ανάπτυξη και την αξιοποίηση των Ιαματικών λουτρών ( πηλοθεραπείας)  από υποψήφιους επενδυτές και λήφθηκαν αυτές υπόψη?

Τον Ιανουάριο  του 2009 σε κείμενο εφημερίδας που εξέδιδε ο Δήμος αναφέρεται ότι:
« Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, είναι η άτυπη, πρόχειρη και προσωρινή έστω, λειτουργία των ιαματικών λουτρών (λασποθεραπείας) στην παραλία του Δ.Δ. Σαγιάδας, από φέτος το καλοκαίρι.
Ήδη εκπονούνται οι σχετικές μελέτες και στόχος μας είναι, το μεγαλόπνοο αυτό έργο, να ενταχθεί στα ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα) και να υλοποιηθεί από ιδιώτες – επενδυτές με την συμβολή του Δημοσίου, γιατί το κόστος κατασκευής και λειτουργίας του, υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες της Δημοτικής Αρχής.
Μέχρι την υλοποίηση όμως του εγχειρήματος, το οποίο απαιτεί χρόνο, θα λειτουργήσουμε τα λουτρά άτυπα και πρόχειρα για την θερινή περίοδο, αξιοποιώντας τις θεραπευτικές τους ιδιότητες»

Άρα πρόθεσή σας ήταν να γίνει «άτυπη, πρόχειρη και προσωρινή έστω, λειτουργία των ιαματικών λουτρών (λασποθεραπείας)»!
Μπορούσε με τον άτυπο  πρόχειρο και προσωρινό αυτό τρόπο ο Δήμος να εισπράττει χρήματα και να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών?
Μπορούσε να συμβληθεί με οιοδήποτε ταμείο για να παρέχει υπηρεσίες σε ασφαλισμένους?
Μπορούσε με τον άτυπο  πρόχειρο και προσωρινό αυτό τρόπο ο Δήμος  να απασχολεί προσωπικό?

Από το 2006, που αναγνωρίστηκε ως ιαματικός ο πηλός, έως το 2009  όταν και έγινε η, σύμφωνα με ανακοινώσεις και συνεντεύξεις τύπου των αρμοδίων οργάνων του δήμου,  «άτυπη, πρόχειρη και προσωρινή έστω, λειτουργία των ιαματικών λουτρών (λασποθεραπείας)» ποιες ενέργειες έγιναν για να νομιμοποιηθεί η χρήση και να συσταθεί εταιρία εκμετάλλευσης τους?
Ποιες ενέργειες έγιναν από τα «εγκαίνια» το 2009 μέχρι το 2010 για να πάψει να είναι «άτυπη πρόχειρη και προσωρινή έστω, η λειτουργία των ιαματικών λουτρών (λασποθεραπείας)» σύμφωνα με τις δηλώσεις σας?

Σύμφωνα με τον τρόπο που έγιναν οι κατασκευές και χωρίς την ύπαρξη των απαραίτητων μελετών και την αναγνώριση τους από τον ΕΟΤ, την μη ύπαρξη και, συνεπώς, την μη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης της απόφασης αναγνώρισης από τον ΕΟΤ, την μη σύσταση νομικού προσώπου εκμετάλλευσης, την μη αδειοδότηση, την μη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης,  θα μπορούσε ποτέ να πάψει να είναι «άτυπη πρόχειρη και προσωρινή έστω, η λειτουργία των ιαματικών λουτρών»?

Γιατί το 2009 δρομολογήθηκε η, κατά δήλωση των αρμοδίων οργάνων του δήμου, «άτυπη, πρόχειρη και προσωρινή έστω, λειτουργία των ιαματικών λουτρών (λασποθεραπείας)» ενώ τον Μάρτιο του 2007 σε άλλη δήλωση – απάντηση σε δημοσιογράφο του τοπικού τύπου αναφερόταν ότι: «θα μπορούσαμε άμεσα να λειτουργήσουμε τα Ιαματικά λουτρά υποτυπωδώς, εξασφαλίζοντας εκ των ενόντων τις στοιχειώδεις υποδομές, αλλά πιστεύουμε πως είναι προτιμότερο να καθυστερήσουμε την έναρξη λειτουργίας  τους, αντί να φτιάξουμε  κάτι πρόχειρο και προσωρινό, αποβλέποντας στη δημιουργία εντυπώσεων και στοχεύοντας στην αποκόμιση πρόσκαιρων πολιτικών οφελών» ?

Γιατί δεν προχώρησε η από τον Φεβρουάριο 2007 ανακοινωθείσα και δρομολογηθείσα, σύμφωνα με δηλώσεις των αρμοδίων υπευθύνων του Δήμου  «διαδικασία αναγνώρισης των πηγών ως ιαματικών από τον Ε.Ο.Τ. και εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας»?

Τον Ιούνιο του 2007 ανακοινώθηκε από τους αρμόδιους υπεύθυνους ότι:
«Συνεχίζεται η προσπάθεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την λειτουργία ιαματικών λουτρών (κέντρου πηλοθεραπείας και ΣΠΑ) στην παραλία Σαγιάδας. Μετά την αναγνώριση των ιαματικών ιδιοτήτων των πηγών από το ΚΕ.Σ.Υ. (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας), έχει δρομολογηθεί η διαδικασία αναγνώρισης των πηγών από τον Ε.Ο.Τ. ως ιαματικών και συγχρόνως η εκπόνηση μελετών και το Master Plan, για την δημοσιοποίηση «πρόσκλησης ενδιαφέροντος» και την προσέλκυση επενδυτών, για την υλοποίηση του έργου.
Να σημειωθεί ότι το ποσό για την εκπόνηση των μελετών ύψους 150.000,00 Ευρώ περ. έχει διασφαλιστεί από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και την καθοριστική συμβολή, του Βουλευτή Θεσπρωτίας και Υφυπουργού Οικονομικών κ Αντώνη Μπέζα.
Να σημειωθεί επίσης πως την ευθύνη εκπόνησης των μελετών, έχει ομάδα καθηγητών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.»

Τον Νοέμβριο  του 2007 σε νέα ανακοίνωση – δήλωση των αρμοδίων αναφέρεται ότι:
«Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή σύγχρονου κέντρου πηλοθεραπείας και αναζωογόνησης, στην παραλία της Σαγιάδας.
Μετά την εξασφάλιση πιστώσεων 150.000,00 Ευρώ από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για την εκπόνηση μελετών, υπεγράφη προγραμματική σύμβαση, μεταξύ του Δήμου Σαγιάδας, της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και του Μετσόβειου Πολυτεχνείου, για την ανάθεση, την επίβλεψη και την ολοκλήρωση τους.
Η φάση αυτή, προηγείται του τελικού σταδίου, που είναι η πρόσκληση προκήρυξης ενδιαφέροντος, απευθυνόμενη σε ενδιαφερόμενους επενδυτές και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2008.
Αυτό σημαίνει ότι το 2009 θα έχει επιλεγεί ο επενδυτής και θα αρχίσει να υλοποιείται το μεγαλόπνοο αυτό εγχείρημα, το οποίο, όταν ολοκληρωθεί, θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της περιοχής, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση των εσόδων του Δήμου, με ότι θετικό αυτό συνεπάγεται.»

Αν δρομολογήθηκε από τον Φεβρουάριο του 2007 η «διαδικασία αναγνώρισης των πηγών ως ιαματικών από τον Ε.Ο.Τ.» γιατί δεν ολοκληρώθηκε για 2,5 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2009?
Γιατί δεν προχώρησε η διαδικασία αυτή? Είχε υποβληθεί πλήρης φάκελος με όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιολογητικά?
Η εκπόνηση των μελετών και το Master Plan έγιναν?
Ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες μελέτες μέχρι το 2009?
Οι πιστώσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ποιες μελέτες χρηματοδότησαν?
Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σαγιάδας, της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και του Μετσόβειου Πολυτεχνείου, προχώρησε και αν όχι για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό?
Ολοκληρώθηκε μέχρι τον Οκτώβριο του 2008  η πρόσκληση προκήρυξης ενδιαφέροντος, απευθυνόμενη σε ενδιαφερόμενους επενδυτές? Ποιοι επενδυτές επέδειξαν ενδιαφέρον?

Τον Ιούλιο  του 2009  σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε επί την ευκαιρία της, κατά τα λεγόμενα των αρμοδίων, «άτυπης, πρόχειρης και προσωρινής έστω, λειτουργίας των ιαματικών λουτρών (λασποθεραπείας)» αναφέρεται ότι:

«Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και δημοσίως τον Βουλευτή Θεσπρωτίας και Υφυπουργό Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα, για την καθοριστική συμβολή του, στην υλοποίηση του στόχου αυτού, της αναγνώρισης κατ΄ αρχήν του πηλού ως ιαματικού και στη λειτουργία των εγκαταστάσεων στη συνέχεια.

Η συμμετοχή των λουόμενων για φέτος θα είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Ενώ καταβάλλεται προσπάθεια, να επιδοτείται η πηλοθεραπεία των ασφαλισμένων ασθενών από τα ταμεία τους, από την επόμενη περίοδο αφού για φέτος, η Δημοτική Αρχή, αποφάσισε αυτή να είναι ΔΩΡΕΑΝ.»

Θα παραλείψω τις ευχαριστίες προς τον κ. Υφυπουργό ο οποίος, προς τιμή του, αν και σήμερα υβρίζεται και απαξιώνεται το έργο του και η συμβολή του, θεωρώ ότι έκανε το καθήκον του και η συμβολή του υπήρξε καθοριστική για να ενισχύσει πρωτοβουλίες όπως τον παρακαλούσαν και τον εκλιπαρούσαν όσοι υπεύθυνοι σήμερα τον λοιδορούν.
Από τα παραπάνω όμως, εκτός από τα ερωτήματα που ήδη  παρέθεσα, προκύπτουν και άλλα.

Εκπονήθηκαν οι σχετικές μελέτες και που υποβλήθηκαν για έγκριση?
Εντάχθηκε σε ΣΔΙΤ για υλοποίηση από ιδιώτες επενδυτές το έργο αυτό?
Η «άτυπη και πρόχειρη» λειτουργία των ιαματικών για ποιο λόγο έγινε αφού δεν υπήρχε καμία νομιμοποίηση όσον αφορά την λειτουργία τους? Που αποσκοπούσε? Ποιος κάλυπτε τα έξοδα λειτουργίας τους?
Πως θα γινόταν η επιδότηση των ασφαλισμένων ασθενών από τα ταμεία τους αφού δεν υπήρχε κανένας νόμιμος τρόπος να εκδοθούν αποδείξεις πληρωμής και οιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο αφού δεν είχε συσταθεί επιχείρηση εκμετάλλευσης και δεν υπήρχε καμία νόμιμη άδεια λειτουργίας και όλα λειτουργούσαν σε «άτυπη και πρόχειρη» μορφή?
Εφόσον το 2009 αποφασίσθηκε η «Η συμμετοχή των λουόμενων να είναι ΔΩΡΕΑΝ», το 2010 που επαναλειτούργησαν τα ιαματικά πόσα ήταν τα έσοδα, πως και σε ποιό Α.Φ.Μ κόπηκαν τα παραστατικά είσπραξης, σε ποιόν φορέα πιστώθηκαν, ποιος αποφάσισε και πως εγκρίθηκε το καταβαλλόμενο ποσό? Υπήρξαν έσοδα τελικά?  

Βέβαια και η τελευταία ερώτηση είναι απλά ρητορική!
Χωρίς να υπάρχει απόφαση αναγνώρισης  Ιαματικών Λουτρών δημοσιευμένη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, χωρίς σύσταση επιχείρησης εκμετάλλευσης των ιαματικών λουτρών και νόμιμο εκπρόσωπος της, χωρίς δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του  ΦΕΚ ίδρυσης της επιχείρησης και χωρίς κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία της, χωρίς  την έγκρισή του ΕΟΤ, για την εκμετάλλευση της συγκεκριμένης ιαματικής πηγής και το σχετικό σήμα λειτουργίας, κανένα νόμιμο παραστατικό δεν θα μπορούσε να εκδοθεί, κανένα χρηματικό ποσό να εισπραχθεί, καμία σύμβαση με ασφαλιστικό ταμείο δεν θα μπορούσε να γίνει.

Δεν θα σας κουράσω να περιμένετε και εσείς και εγώ απαντήσεις επί των ανωτέρω ερωτημάτων !
Άλλωστε όλα τα ερωτήματα απλά διατυπώνονται ρητορικά γιατί γνωρίζω ότι δεν υπάρχει καμία απάντηση να δοθεί.

Αντί επιλόγου θα παραθέσω και πάλι την δήλωση των αρμοδίων η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαντήσεις!

Ιανουάριος 2009: «Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, είναι η άτυπη, πρόχειρη και προσωρινή έστω, λειτουργία των ιαματικών λουτρών (λασποθεραπείας) στην παραλία του Δ.Δ. Σαγιάδας, από φέτος το καλοκαίρι.»

Υ.Γ 1 Απαντήσεις του τύπου «παρανόμησα και αμάρτησα για την ψυχή της θειάς μου της Κατίνας» δεν θα θεωρηθούν σοβαρές και δεν θα ληφθούν υπόψη!
Υ.Γ 2 Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε τι προβλέπουν  οι ισχύοντες νόμοι και υπουργικές αποφάσεις στο http://stavroskostaras.blogspot.gr/2016/12/blog-post.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: