Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας

Με την 4912/120862/5-11-2015 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίσθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) σύμφωνα με την οποία οι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ μπορούν να παράγουν οικοτεχνικά προϊόντα εκ των πρωτογενών αγροτικών προϊόντων που παράγουν .

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλουν ηλεκτρονικά Αίτηση Εγγραφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΚΗΜΟ μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας (γραφείο 32) στην κ. Σεϊτανίδου Γιολάνδα ή στο τηλέφωνο 2665 3 60246.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: