Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 14-12-2015 συνεδριάσεως.

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταμού Σαρανταπόρου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης και λοιπές εργασίες αποκατάστασης της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης (Τμήμα Κόνιτσα – Όρια Ν. Ιωαννίνων) Συντήρηση Εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-09-2016.
Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη αρδευτικού έργου μέσω ρου Καλαμά», προεκτιμώμενης αμοιβής € 301.534,24 με ΦΠΑ.
Έγκριση του Πρακτικού 2/17-12-2015 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2017), συνολικού προϋπολογισμού € 5.918.418,21 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.
Συγκρότηση και ορισμός των μελών: α) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και β) της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και Προσφυγών του Ν. 3886/2010, της Περιφέρειας Ηπείρου (Έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2016.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, για το έτος 2016.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων {διάθεση κλινών περίθαλψης απόρων ανασφαλίστων ηλικιωμένων ατόμων (Ν. 3671/1957)}.
Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, Στέργιου Κοκκώνη, στην Ηγουμενίτσα από 21 έως 23 Δεκεμβρίου 2015 και στην Πρέβεζα από 28 έως 30 Δεκεμβρίου 2015, για την διενέργεια σεμιναρίων στο ΚΤΕΟ Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας αντίστοιχα, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 16-12-2015, σύμφωνα με την αριθμ. 128644/5431/16-12-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών καθαρισμού του ποταμού Καλαμά στη θέση «χαλίκια» περιοχής Αρετής-Βροντισμένης και στην περιοχή Ρεπετίστης του Δήμου Πωγωνίου για την αποφυγή κινδύνων πλημμυρικών φαινομένων.
Απόφαση για τον αποκλεισμό εργοληπτικής επιχείρησης, από την δημοπρασία με πρόχειρο διαγωνισμό, που διεξήχθη την 20-10-2015, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Πολύλοφος – Δραγοψά», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ», μέχρι την 20-12-2015.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», αναδόχου Σωτηρίου Σφήκα, ΕΔΕ, μέχρι την 31-01-2016.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντικατάσταση ψυκτικού συστήματος στην έδρα του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας - Καλογερικού», προϋπολογισμού δαπάνης € 10.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δύο σκληρών δίσκων για Η/Υ για τις ανάγκες της Π.Ε Άρτας.
Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, πλημμύρα, χιονοθύελλα, πάγος, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών φρεατίων κλπ), από έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4989/Φ.300.09.ΜΙΜΟ (ΑΔΑ:Ω03Ω7Λ9-Ρ6Σ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 17 έως 19-12-2015, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με Ι.Χ. από 11/9/2015 μέχρι Ιούνιο 2016.
Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου), για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ηγουμενίτσας, με δικές του διαδικασίες, για το Α’ Εξάμηνο του έτους 2016.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός πολυμηχανήματος για το ΚΕΔΔΥ του Ν. Θεσπρωτίας.
Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για: α) μεταφορά μπαζών από καθαρισμούς κεντρικών αποστραγγιστικών τάφρων προς αποφυγή πλημμυρών, και β) Διάνοιξη επαρχιακού δρόμου λόγω κατολισθήσεων στο ΔΔ Μεσοβουνίου Δήμου Ηγουμενίτσας βάσει των αριθμ. 115945/4816/17-11-2015 και 126351/5315/11-12-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και των αριθμ. 32//1768/26-11-2015 και 34/1910/14-12-2015 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, αντίστοιχα.
Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 18-12-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 129616/5483/18-12-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για φόρτωση και μεταφορά υλικών από καταπτώσεις, για επιχώσεις, μεταφορά αλατιού κλπ για συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση Αυλείου Χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 24.100,00 με ΦΠΑ.
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π., για το έτος 2016.
Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/18-12-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, σχολικού έτους 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού € 157.475,83 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/17-12-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διεξαγωγής της 2ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού € 4.837,44 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αριθ. 242/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 4/2011 τελεσίδικης και αμετάκλητης απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Μεταβατική έδρα Πρέβεζας).
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, σε εκτέλεση της αριθμ. 9/432/07-04-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης για αποζημίωση τροχαίου ατυχήματος.
Έγκριση του Πρακτικού 3/17-12-2015 της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2015-2016, προϋπολογισμού € 188.866,38 με ΦΠΑ.
Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕΔ - Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Άρτας, με δικές του διαδικασίες.
Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Γαλαζούλα Γρηγορίου για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών της μηχανής γραμματοσήμανσης της Π.Ε. Άρτας.
Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, με Λεωφορεία και Ε.Δ.Χ. (ΤΑΧΙ) με άσκηση τους δικαιώματος προαίρεσης, και τροποποίησης τμημάτων του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τροποποίησης δρομολογίων Διαπραγμάτευσης (TAXI-IX).
Συγκρότηση και ορισμός των μελών α) της Επιτροπής παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών β) της Επιτροπής Διεξαγωγής των Διαγωνισμών, Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών και γ) της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για το έτος 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια: