Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 31η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015
- Εισηγητές: Α/δήμαρχοι κ.κ. Παππά Ουρανία και Μπέλλος Παύλος.
2. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Φιλιατών -Έγκριση δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κα. Παππά Ουρανία
3. Διαγραφή χρέωσης χρήσης κοινοτικών βοσκών και εκμίσθωσης αγροτικών εκτάσεων.
Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
4. Είσπραξη εγγυητικής επιστολής από το Τ.Π.Δ ( Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων).
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
5. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ».
Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
6. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΧΛΑΔΕΑ - ΦΟΙΝΙΚΙ».
Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
7. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΑΤΣΙΛΙΑ)»
Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
8. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Υδροδότηση Κεστρίνης»
Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις δρόμων εντός οικισμού στην τ.κ. Τρικορύφου»
Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην Δ.Κ. Φιλιατών»
Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην τ.κ. Αμπελώνα»
Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις δρόμων Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος και μονοπατιών εντός οικισμού στο τ.δ. Γιρομερίου»
14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση δρόμου στην περιοχή Βρυσούλα στο Κάτω Ξέχωρο»
Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
15. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικού στον κάμπο Βρυσέλλας , ρέμα χωνί»
Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
16. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης μεταξύ σχολείου και Κίτσιου στο τ.δ. Αμπελώνας»
Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου στην τ.κ. Κάτω Ξεχώρου»
Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος

18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο τ.δ. Χαραυγής»
Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος


Δεν υπάρχουν σχόλια: