Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87):

1. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του 1ου μειοδότη στο διαγωνισμό του έργου με τίτλο: <<Κατασκευή Γέφυρας Αχλαδέα- Φοινίκι >>
2. Έγκριση πρακτικών Δημοπρασίας καλλιεργήσιμων εκτάσεων Τ.Κ. Κυπαρίσσου της 19/06/2015.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σπυρίδων Παππάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: