Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Σας καλούμε την 15-06-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 04-06-2015 συνεδριάσεως.
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης στη θέση Παλιουρή της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», αναδόχου Αθανασίου Μηλιώνη, Ε.Δ.Ε., μέχρι την 05-08-2015.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», αναδόχου Αθανασίου Μηλιώνη, Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-07-2015.
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου», αναδόχου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ, Ε.Δ.Ε. μέχρι την 30-09-2015.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρασίνου στην περιοχή Δεξαμενής στους Λογγάδες Ιωαννίνων και κατασκευή – φύτευση αλέας στην περιοχή των Λιγκιάδων στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας – Άγριας Πανίδας & Αειφόρου Θήρας» προϋπολογισμού € 10.100,00 με ΦΠΑ του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 201ΕΠ53000007.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-05-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ύδρευση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων λεκανοπεδίου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-05-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο.18 από διασταύρωση Αρχαίας Νικόπολης της Ε.Ο.21 μέχρι τη διασταύρωση Μονολιθίου της Ε.Ο Χ12 (Ε-55)», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κράψη», προϋπολογισμού € 170.000,00 με Φ.Π.Α.
Έγκριση διενέργειας διαδικασίας συλλογής σφραγισμένων προσφορών, για την εκτέλεση του υποέργου «Καθαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων επί των εθνικών οδών Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 5.000,00 του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007) και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας.
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια αμμοχάλικου για την αποκατάσταση καθιζήσεων», προϋπολογισμού € 50.000,00με Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007).
Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το διάστημα από 1-9-2015 έως 31-8-2017 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2017), συνολικού προϋπολογισμού 5.918.418,21 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).
Έγκριση των Πρακτικών 1/29-05-2015 και 2/02-06-2015 (παραλαβή προσφορών & έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων στις Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 72.218,84 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER.
Έγκριση παράτασης της από 29-08-2014 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρίας με την επωνυμία ΜΜΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ αναδόχου υλοποίησης του έργου «Ενέργειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος».
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εγκατεστημένου Προγράμματος Η/Υ, την ανανέωση iso και προμήθεια ανταλλακτικών του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων.
Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνός Ιουλίου).
Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2015, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 19-05-2015, για την περισυλλογή, απομάκρυνση και υγειονομική ταφή νεκρών ψαριών από τις ιχθυολεκάνες της Λίμνης Παμβώτιδας προκειμένου να διασφαλισθεί η δημόσια υγεία βάσει της αριθμ. 54676/2104/19-5-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 12/674/19-05-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου.
Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου κ. Δημητρίου Σιώλου, στην Αθήνα, από 18 ως 21 Ιουνίου 2015, προκειμένου να παρευρεθεί στη συνεδρίαση των Εκτελεστικών Γραμματέων των Περιφερειών, η οποία θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και της Περιφέρειας Αττικής, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας Βασιλείου Ψαθά, της ειδικής συμβούλου του Περιφερειάρχη Ηπείρου Ελένης Βήρου και του υπαλλήλου του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Ηλία Γκαρτζονίκα στο Mark της Περιφέρειας Νότιας Βεστφαλίας της Γερμανίας κατά το χρονικό διάστημα 23-27/06/2015, για συνεργασία με φορείς της Περιφέρειας Νότιας Βεστφαλίας για θέματα γεωργίας και τουρισμού και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, Βασιλικής Ηγουμενίδου, στην Ανκόνα της Ιταλίας, από 5 έως 8-07-2015 για τη συμμετοχή της σε σεμινάριο-συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, καθώς και το 6ο project meeting του έργου Adriatic Route for Thematic Tourism με ακρωνύμιο «ADRIATIC-ROUTE», στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου είναι Επικεφαλής Εταίρος, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Χορευτικό Όμιλο Ιωαννίνων και έγκριση σχετικών δαπανών.
Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 16ης επαρχιακής οδού Γωνιά – Ανεμορράχη – Σγάρα – Άγναντα – Κτιστάδες – όρια νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η από 09-06-2015 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση τεχνικών έργων πεδιάδας Άρτας για την αντιμετώπιση πλημμυρών», προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 134ης Επετείου της Απελευθέρωσης της Άρτας από τον τουρκικό ζυγό, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την 15-06-2015, προκειμένου να παραβρεθεί σε συνάντηση στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων με θέμα την οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού Αράχθου, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Γεωργαλή, το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μπίζα Χριστίνας, στην Αθήνα, από 18 ως 20 Ιουνίου 2015, προκειμένου να παρακολουθήσει σεμινάριο χρηστών ΟΠΣ-Κ την 19-06-2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση τροποποίησης – συμπλήρωσης της αριθμ. 2/76/19-01-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με την έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο δρόμο προς Κρυόβρυση Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση του Πρακτικού Νο2/04-06-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 16.601,50 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Έγκριση δαπάνης για την καταβολή δικαστικώς επιδικασθείσης χρηματικής απαίτησης στον κ. Μιλτιάδη Βασιλείου, σύμφωνα με την αριθμ. 9/447/07-04-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. 62811/2467, 62817/2468 και 62862/2469/10-06-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για τη διάνοιξη δρόμου πυροπροστασίας Δ.Ε. Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας, για αποκαταστάσεις στον Τ.Ο.Ε.Β. Κυπάρισσου λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, και την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου από Σαγιάδα προς τελωνείο Μαυροματίου αντίστοιχα.
Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση της επαρχιακής οδού προς Πετούσι και για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, στα Δ.Δ. Βρυσέλλας Δήμου Φιλιατών, Δ.Δ. Ελευθεροχωρίου Δήμου Σουλίου και Δ.Δ. Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας βάσει των αριθμ. 38694/1373/03-04-2015 και 53516/2038, 53525/2039 & 53527/2040/15-05-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και των αριθμ. 9/446/07-04-2015 και 12/654/19-05-2015 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, αντίστοιχα.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης – Δεσποτικών», προϋπολογισμού € 25.500,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-06-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών οδού Κρυοπηγής – Ε.Ο.19») προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-05-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000016)», Υποέργο: «Καθαρισμός ποταμού Λούρου – Αποκατάσταση αντιπλημμυρικών αναχωμάτων στην περιοχή Βούλιστα Παναγιά – Κερασώνα», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας», αναδόχου Κ/ξίας ΣΤΙΒΟΣ – Μ. Παπανικολάου Ε.Ε. – Γιαννούλης Απόστολος Γεωργίου, μέχρι την 31-08-2015.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου»), αναδόχου Κολιοφώτη Δημητρίου, μέχρι την 19-11-2015.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, για το χρονικό διάστημα από 01-07-2015 έως την 31-08-2015.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/09-06-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια – τοποθέτηση σωλήνων άρδευσης» προϋπολογισμού € 30.000,00 με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/08-06-2015 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με τίτλο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 97.354,02 με Φ.Π.Α.
Έγκριση του Πρακτικού Ι/08-06-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων», για τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 32.000,00 με ΦΠΑ.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 (έως 31-08-2017) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων για έργα και για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (Ευρωπαϊκή γιορτή της Μουσικής) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση μετακίνησης της Φιλίας Ρέπα, υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, στην Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης το οποίο θα διεξαχθεί από 21/06/2015 μέχρι και 26/06/2015, με θέμα «Διαμόρφωση επιχειρησιακών σχεδίων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: