Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 25η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:1. Έγκριση <<Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Φιλιατών>>

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

2. Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερησίου ανταποδοτικού τέλους χρήσης Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
3. Εκμίσθωση , μέσω δημοπρασίας , έκτασης 8,10 στρ. στη Δημοτική Κοινότητα Φιλιατών για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
4. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 178/2017 απόφασης Δ.Σ. σε Ορθή Επανάληψη με θέμα <<Καθορισμός τελών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης – δαπάνη διακλάδωσης – τέλος χρήσης υπονόμων – Λοιπά τέλη >> ως προς τις δόσεις.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος
5. Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και Προσδιορισμός ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής για το έτος 2017 και 2018.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία
6. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Μαθητικών κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας Σαγιάδας.
- Εισηγητής: Δήμραχος κ. Παππάς Σπυρίδων
7. Παραίτηση μέλους από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ορισμός νέου μέλους .
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
8. Εγγραφή του Δήμου Φιλιατών ως συνδρομητής σε εφημερίδες.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
9. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών βάση του άρθρου 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/216 της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που συστάθηκε με την αρ. 10/2018 απόφαση Δ.Σ.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία
10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά -Ουρανία
11. Ορισμός αιρετών μελών εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

12. Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειάς 2μηνών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
13. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Φιλιατών και έγκριση της δαπάνης που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Οι. Έτους 2018 και την διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης , καθώς και την υποβολή αιτήματος προς τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών για την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά -Ουρανία
14. Χορήγηση άδειας εκπόνησης εργασιών στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ασπροκκλησίου – Σαγιάδας, διδακτήριο Ασπροκκλησίου από τον εκπολιτιστικό Σύλλογο Ασπροκκλησίου << ΦΑΡΟΣ>>.

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

15. Κατανομή Χρηματοδότησης στις σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Β΄ τριμήνου 2018.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

16. Αίτημα του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ προς Δήμο Φιλιατών για αύξηση του ποσού της τακτικής επιχορήγησης για το Οικ. Έτος 2018 βάσει του ΦΕΚ 1421/β΄30-04-2012.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

17. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ στον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων" με τίτλο "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις"
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
18. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ στον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων" με τίτλο "Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας".
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
19. Υποβολή προτάσεων για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων "Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ".
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Φιλιατών".
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Ασπροκκλησίου".

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος


22. 1. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Ασφαλτόστρωση εσωτερικών δρόμων Τ.Κ. Ραβενής".
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

23. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Αντιπλημμυρικά έργα Σαγιάδας".
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

24. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Αποχέτευση ομβρίων στην Τ.Κ. Πλαισίου".

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

25. 2. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Φιλιατών".
3. - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
26. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση δρόμου συνοικισμού Σαγιάδας".
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

27. Παραίτηση μέλους από την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μικρότερης των 5.869,40 ευρώ του Δήμου Φιλιατών και ορισμός νέου μέλους.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
28. 4. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου "Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου στα Πηγαδούλια Φιλιατών”
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
29. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου "Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου στο Πλαίσιο Φιλιατών”
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος


30. 5. Καθορισμός τρόπου υλοποίησης της υπηρεσίας “Αποκατάσταση περιβάλλοντος για αποφυγή κατολισθήσεων μετά τις πυρκαγιές στην περιοχή Τσαμαντά Θεσπρωτίας”.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

31. Καθορισμός τρόπου υλοποίησης της υπηρεσίας “Μίσθωση μηχανημάτων για άρση καταπτώσεων και καθορισμούς οδικού δικτύου Τ.Κ. Αμπελώνα Δήμου Φιλιατών για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα”.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος


Δεν υπάρχουν σχόλια: