Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Τη Δευτέρα 9-11-2015 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 30-10-2015 συνεδριάσεως.
Κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016 στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-10-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομμένου Άρτας», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-10-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση & αποκατάσταση οδού από Χαροκόπι προς Πλατανιά», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση - αποκατάσταση επαρχιακής οδού Πεδινής – Αμπελιάς», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολίσθησης οικισμού Λύγγου», προϋπολογισμού € 24.600,00 με Φ.Π.Α.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολίσθησης στην 2η επαρχιακή οδό στο Καλέντζι», προϋπολογισμού € 16.000,00 με Φ.Π.Α.
Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/30-10-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Υλοποίηση των Δράσεων 2.2. Προωθητικό Υλικό (Π.2.2.5.) και 5.2. Δημιουργία Τουριστικών Πακέτων (Π.5.2.5.) του έργου “I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy”», προϋπολογισμού € 19.320,00 με ΦΠΑ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών για τη διακίνηση κοινής αλληλογραφίας (με απευθείας ανάθεση) και επείγουσας (ταχυμεταφορές) αλληλογραφίας (με διαδικασία συλλογής προσφορών) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου από 01-01 έως 31-12-2016, και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την από 24-06-2015 (αριθμ. καταθ. Π 4464/2015) αίτηση του Αθανασίου Παππά.
Έγκριση δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην τουριστική έκθεση «PHILOXENIA» που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη το χρονικό διάστημα 12-15/11/2015.
Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, Δημητρίου Αναγνώστου και Γεωργίου Συλάκου, από 30/11 έως 03/12/2015 στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ. με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που θα πραγματοποιηθεί 01 έως 03/12/2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών και συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας - Φιλιατών», προϋπολογισμού δαπάνης € 1.476,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση ηλεκτρικών πινάκων στο Ε.Α.Ν.Κ.Ι. (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού δαπάνης € 5.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη «Αντικατάσταση ψυκτικού συστήματος στην έδρα του αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας - Καλογερικού ιχθυοτροφείου Λογαρού», από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Λογαρού.
Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την 10-11-2015, προκειμένου να παραβρεθεί σε συνάντηση στη Γενική Γραμματεία Υδάτων, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Γεωργαλή, το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-10-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Φιλιατών από Γολά-Κοκκινιά-Μαλούνι-Κεραμίτσα», προϋπολογισμού € 246.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2015, όπως διαμορφώθηκε μετά την 6η Τροποποίησή του.
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης - λιπαντικών και καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2016.
Έγκριση μετακίνησης του Θεόδωρου Ζαραβούτση, γεωπόνου - Φυτοϋγειονομικού ελεγκτή, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του στο ερευνητικό πρόγραμμα του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου με τίτλο «Μελέτη νεοεμφανιζόμενων ιώσεων και ανάπτυξη μεθόδων ανίχνευσης συσχετιζόμενων στελεχών και ιώσεων», την 09/11/2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά - Χειμαδιό )», προϋπολογισμού 120.000,00 με Φ.Π.Α.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-10-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά - Παντοκράτορα» προϋπολογισμού € 936.768,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και κατάρτιση της διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού και έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου με νέα δημοσίευση.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-10-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση οδού στον οικισμό Παλαιά Φιλιππιάδα Δ. Ζηρού», προϋπολογισμού 30.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την μεταφορά μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», συνολικού προϋπολογισμού € 233.684,15 με Φ.Π.Α.
Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ενός βιντεοπροβολέα για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας.
Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και πραγματοποίησης δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.
Έγκριση μετακίνησης του Θεοφάνη Φάη, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα, από 23-11-2015 έως 27-11-2015, για συμμετοχή σε σεμινάριο του Π.ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο «Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση ανάθεσης εντολής και εκπροσώπησης της Π.Ε. Πρέβεζας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την από 28-04-2014 αίτηση ακυρώσεως των Παπαμιχαήλ Αναστασίου, Γεωργίου Τέφα και Σωτηρίου Τέφα.
Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, του Αγαθάγγελου Καλτσίδη, Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-10-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Εθνικής Οδού Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας προς Αμμουδιά», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, και των όρων της πρόσκλησης, για την διενέργεια της 3ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, και έγκριση τροποποίησης δρομολογίων.
Έγκριση συμπλήρωσης της αριθμ. 25/1399/28-09-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, σχετικά με τα Ειδικά Μαθητικά Δελτία και επιδόματα γονέων του άρθρου 3 της αριθμ. 240001/11-6-2013 Κ.Υ.Α., για το σχολικό έτος 2015 – 2016 και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς έως την 31-12-2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια: